Maaşınızla bordronuzu karşılaştırın

Eylül itibariyle bordrolar internet sitesinde. Ancak, maaşınızın ne kadar olduğunu, bankadan hesabınıza yatırılan maaşınızla aynı olup olmadığını karşılaştırmanız gerek.

Eylül 2008 tarihi itibarı ile Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün personel bordrolarını internet sitesinde ilan etmesiyle personel kendi maaşının ne kadar olduğunu görebilme şansına kavuşmuş olay şeffaflık kazandı

657 sayılı Kanunun, “Aylığın Ödeme Zamanı ve Esasları” başlıkları 164’üncü maddesinin son fıkrasında; personelin özlük haklarının ve tahakkuk işlemlerinin belli merkezlerden yapılabilmesi ve ödemelerin bankacılık sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmesi konularında gerekli düzenlemeleri yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Maliye Bakanlığının yetkili olduğu belirtilmiştir. 20 Şubat 2004 tarih ve 25379 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Aylık ve Ücret Ödemeleri” konulu Tebliğ ile bu husus düzenlenmiş ve istisnalar dışında, maaş mutemetliğinin kamu görevi olmaktan çıkarıldığı açıklanmıştır.

20 Şubat 2004 tarih ve 25379 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Aylık ve Ücret Ödemeleri” konulu tebliğe göre Personelin maaşı Tahakkuk Daireleri tarafından hesaplanarak saymanlıklarca onaylandıktan sonra ilgili banka şubesine aktarılmaktadır.

“Aylık ve Ücret Ödemeleri” konulu Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 6 Sıra Nolu Genel Tebliği’nin

“B- TAHAKKUK DAİRELERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER ” başlıklı; 4- Aylıkları banka vasıtasıyla ödenecek personel için, banka şubesinin ve düzenleyen dairenin adı, aylığın ait olduğu ay, alacaklıların ad ve soyadı ile banka hesap numarası ve ele geçecek net aylık tutarlarını gösteren beş nüsha liste düzenlenecek ve tahakkuk memuru tarafından onaylanacaktır. Listelerin dört nüshası verile emri ekinde saymanlığa gönderilecek, bir nüshası da bordrolarla birlikte tahakkuk dairelerinde saklanacaktır. Listelerin saymanlıkça da tasdik edilecek bir nüshası ise tahakkuk dairelerince saymanlıklardan alınarak, personelin cari hesaplarına aybaşı itibarıyla kayıt yapılmak üzere, ilgili banka şubesine aybaşından en az 4 (dört) iş günü önce teslim edilecektir. Listelere ödemenin yapılacağı tarih ayrıca not edilecektir.” Hükümleri ve

“C- SAYMANLIKLARCA YAPILACAK İŞLEMLER” başlıklı; “1- Aylıkları banka aracılığı ile ödenecek personelle ilgili verile emirlerine öncelik verilmek suretiyle gerekli incelemeler tamamlanacak ve verile emri eki bordrolarla listeler karşılaştırılarak mutabakatı onaylandıktan sonra, iki nüshası aybaşından 4 (dört) iş günü önce düzenlenecek “Gönderme Emri” ile birlikte “Gönderme Emri Teslim Tutanağı” ekinde saymanlığın cari hesabının bulunduğu banka şubesine teslim edilecek, bir nüshası verile emrinin Sayıştaya gönderilecek nüshası ekinde kalacaktır. Listenin bir nüshası ise, personelin hesaplarının bulunduğu banka şubelerine verilmek üzere, tahakkuk dairesinin bir görevlisi tarafından aybaşından 4 (dört) iş günü önce saymanlıktan teslim alınacaktır.” Hükümleri ile

“III- ÖZEL KESİNTİLER” başlıklı; “İdareler, ilgili mevzuatında öngörülmediği veya Bakanlığımızca özel bir düzenleme yapılmadığı sürece, personel aylık ve ücretlerinin ödenmesine ilişkin olarak düzenlenen bordrolarda personelin tabldot ücreti, kömür paraları, yardımlaşma sandığı kesenekleri, vakıf aidatı, kira (lojman kirası hariç) gibi özel borç ve kesintilerine kesinlikle yer vermeyeceklerdir. Ancak, bu kesintilerin personelin talebi halinde, banka hesaplarına aktarılan tutardan bankaca yapılabilmesi, tahakkuk dairesi ve banka şubesi tarafından, protokol yapılması sırasında kararlaştırılabilecektir.” Hükümlerine göre; Personelin maaşı Tahakkuk Daireleri (kendi kurum mutemetleri) tarafından hesaplanarak saymanlıklarca onaylandıktan sonra ilgili banka şubesine teslim edilecektir.

Listeler Bankaya Gitmeden Değiştirilmektedir.

Fakat sitemize gelen bilgilere göre; Tahakkuk Daireleri tarafından hesaplanan saymanlıklarca onaylanan personel maaşları ilgili banka şubesine teslim edilmeden önce Yeniden liste hazırlandığı, banka şubesine yasal olmayan bu listelerin teslim edildiği ve personelden kesintiler yapıldığı öğrenilmiştir. Sorun bankaların muhasebe yetkililerinin imzaladıkları “gönderme emri tutarları” belgesini istemeleriyle çözülecektir. Burada Bankalar ciddi sorumluluk taşımaktadırlar.

Çünkü “Aylık ve Ücret Ödemeleri” konulu Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 6 Sıra Nolu Genel Tebliği’nin;

“D- BANKA ŞUBELERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

1- Saymanlıkların cari hesaplarının bulunduğu banka şubeleri, kendilerine intikal ettirilen gönderme emri tutarlarını, eki listelerde belirtilen personelin hesabının bulunduğu banka şubelerine aybaşından 2 (iki) iş günü önce, kendi şubelerindeki cari hesaplara ise en geç aybaşında ödenecek şekilde aktaracaklardır.”

Hükümleri gereğince bankalar “kendilerine intikal ettirilen gönderme emri tutarlarını” personelin hesabına aktarmak zorundadırlar gönderme emri tutarları muhasebe müdürlükleri saymanları tarafından imzalanan belgelerdir. Bankalar saymanlıkların onaylamadığı listeleri kabul etmemelidirler.

Hiçbir Ad Altında Kesinti Yapılamaz.

Yapılan kesintiler ya personelin izni dâhilinde olmakta, ya da izinsiz kesinti yapılmaktadır.

Mevzuatın özel kesintiler bölümü incelendiğinde hiçbir kesintinin yer alamayacağı kesin bir dille belirtilmiştir. Dolayısıyla personelin maaşından genellikle mutemetlik kesintisi, çay gideri vs adı altında yapılan kesintiler yasal olmayıp suç işlenmektedir. Personelin maaşından herhangi bir adla kesinti yapılabilmesi için öncelikle bu kesintinin yasal dayanakları olmalı ve banka ile protokol yapılmalıdır. Ayrıca personelin izni dâhilinde kesilse, personelin dilekçesi olsa veya öğretmenler kurulunda alınan karar bile ile olsa mutemetlik veya diğer adla yapılan kesintiler yasal statüde bulunmamaktadır.

Çünkü “Aylık ve Ücret Ödemeleri” konulu Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 6 Sıra Nolu Genel Tebliği’nin;

“D- BANKA ŞUBELERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

“5- İcra kararları doğrultusunda memur ve diğer ücretlilerin aylık ve ücretleri üzerine konulan haciz uygulamalarında, tahakkuk dairelerince bordrolarda kanuni oranlarda gösterilen kesintiler saymanlıklarca yapılarak ilgili icra dairelerine ödendiğinden; icra dairelerince, aynı kişilerin bankalardaki mevduat hesapları için istenecek haciz veya tedbir uygulamasına ilişkin taleplerin karşılanmasında, bu hesaplara aktarılacak aylık veya ücret dışındaki mevduatın dikkate alınması gerekmektedir.” Hükümlerince icra yani haciz kararı olsa bile bankada personelin aylık veya ücretinden kesinti yapılamamaktadır.

Yapılan kesinti sonucu elde edilen menfaat; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesinin 2 nci fıkrasındaki “Memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez, hiçbir yarar sağlanamaz…”hükümlerine aykırıdır.

Kesinti yapılamayacağına dair genelge, tebliğ ve resmi yazılar;

1-Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel 469. 480. 490 ve 491 seri nolu genel tebliğleri.

2-Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 6 Sıra Nolu Genel Tebliği

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.8989&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Aylık%20ve%20Ücret%20Ödemeleri

3-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 22/07/1993 tarihli ve 18995 sayılı yazısı

4-Milli Eğitim Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 23/09/1998 tarih ve 13900 sayılı yazısı

5-Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 05/01/1999 tarih ve 326 sayılı yazısı

6-Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27/09/2004 tarihli ve 73896 sayılı yazısı

7-Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 19/06/2006 tarihli ve 49920 sayılı yazısı

Şeffaflık devri başlamıştır.

Eylül 2008 tarihi itibarı ile Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün personel bordrolarını internet sitesinde ilan etmesiyle personel kendi maaşının ne kadar olduğunu görebilme şansına kavuşmuş olay şeffaflık kazanmıştır.

Maaşınızın ne kadar olduğunu, bankadan hesabınıza yatırılan maaşınızla aynı olup olmadığını karşılaştırmak için Muhasebat Genel Müdürlüğünün sitesinde Yer alan http://www.muhasebat.gov.tr/index.php E-bordro bölümüne tıklayarak çıkan panele Kimlik numaranızı, memuriyet sicil numaranızı ve emekli sicil numaranızı girip bordonuzu görebilirsiniz.

Bordronuz İle Ekstrenizdeki Maaş Birbirine Eşit Olmalıdır.

Bordonuzda ki rakam banka hesabınıza yatması gereken miktardır. Bordonuzdaki miktar ile banka ekstrenize ayın 15 inde aktarılan miktarın birbirine eşit olması gerekmektedir. Eğer bu miktar birbirine eşit değilse maaşınızdan sizin izniniz olmadan kesinti yapılmaktadır. Ayrıca sizin izniniz olsa dahi mutemetlik ve benzeri hiçbir kesinti yapılamaz.

Sistemden maaşını görmek isteyen personelin karşılaştığı en büyük sorun memuriyet sicil numarası olmuştur.

İl Sicil Yerine Mebsis Numarası da Girilmiş Olabilir.

Memuriyet sicil numarası kısmına 4 rakamlı il sicil numarasının girilmesi gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bazı okul ve kurumlarda Memuriyet Sicil No alanına il sicil yerine mebsis numarası girildiği tespit edilmiştir. Ayrıca nakil gelen personelin geldiği ildeki sicil numarası da sistemde kayıtlı olabilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı kimliklerinin üzerinde bulunan sicil numaraları da kayıtlı olabilmektedir. Personel ilk önce bu ihtimalleri değerlendirerek sisteme girmeyi denemelidir.

Yukarıda bahsettiğimiz numaralardan herhangi birisiyle sisteme giremeyen personelin kendi kurum mutemetlerine müracaat ederek memuriyet sicil numaralarını öğrenmeleri gerekmektedir. En iyisi personelin mebsis numarasını memuriyet sicil numarası olarak sistem kayıt ettirmesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir